PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍZPRÓBA Magyarország Kereskedelmi Kft.

2040 Budaörs, Baross u. 146.

Adószám: 13443966-2-44


1.      A panaszkezelési szabályzat célja

 

A Tízpróba Magyarország Kereskedelmi Kft. – 2040 Budaörs, Baross u. 146. Adószám: 13443966-2-44, a továbbiakban Decathlon – ügyfelei panaszkezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében alakította ki az alábbi szabályzatot.

 

 

2.      A szabályzat alapelvei

 

2/a, A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve:

A Decathlon számára a legfontosabb, hogy vásárlói mindig elégedettek legyenek a megvásárolt termékekkel. Éppen ezért panaszaikat pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében ki kell vizsgálni, mely vizsgálat fontos információkat hordozhat az egész hálózat számára. A Decathlon a panaszkivizsgálást követően kötelezi magát, hogy olyan választ ad, melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására vonatkozó intézkedésekre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára és tájékoztatja a vásárlót, hová fordulhat további panaszával.

 

2/b, A panaszkezelésre vonatkozó földrajzi rugalmasság elve:

A Decathlon a jogszabályi kötelezettségein túl, vállalja vásárlói maximális elégedettségének elősegítésére, hogy a panaszt befogadja minden magyarországi áruházában, függetlenül attól, hogy a vásárlónak éppen melyik áruházban keletkezett konkrét panasza.

 

 2/c, Az adatvédelmi tárgyú panaszok hatékony kezelése

A Decathlon a panaszokat tartalmuk szerint értékeli, és amennyiben adatvédelmi tárgyú panasszal találkozik, azt késedelem nélkül az adatvédelmi tisztviselőnek adja át.

 

3.      A szabályzat hatálya 3/a, személyi hatálya:

Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden magyarországi Decathlon áruházban dolgozó vevőszolgálati munkatársra és a központi ügyfélszolgálat panaszkezeléssel foglalkozó munkatársaira, akik kötelesek megismerni jelen szabályzat rendelkezéseit és azok betartásáért személyes felelősséggel tartoznak.

 

3/b, tárgyi hatálya:

A szabályzat hatálya a panaszok bejelentésével kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre terjed ki. Jelen szabályzat nem terjed ki a panasznak nem minősülő bejelentések kezelésére.

 

 


 

4.      Részletes rendelkezések 4/a, Fogalmak:

A panasz

A panasz a Decathlon magyarországi tevékenységével, szolgáltatásával, vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a Decathlon eljárását kéri. Kérjük ügyfeleinket, hogy kifogásaikat elsősorban a 4/b pontban jelzett elérhetőségeinken jelentsék be.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Decathlon általános tájékoztatását, véleményét, vagy állásfoglalását igényli.

 

A panaszos

Panaszos lehet minden olyan, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő vásárló, aki a Decathlon kereskedelmi egységében vásárolt, szolgáltatást vett igénybe, vagy vásárlási, információszerzési szándékkal kereste fel valamelyik áruházát, honlapját, Facebook oldalát, illetve nézte, olvasta, hallotta bármely hirdetését. Panaszosnak minősül az a fogyasztó is, aki részt vett valamely, a Decathlon által szervezett nyereményjátékban.

 

Minőségi kifogás

A Decathlon által forgalmazott termékek minőségével szemben tett fogyasztói bejelentés, melynek keretében a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényét érvényesítheti.

 

Adatvédelmi tartalmú panasz

Személyes adat kezeléssel kapcsolatos, adat helyesbítést, törlést kérő panasz, hozzáférés kérése, egyéb adatvédelmi tárgyú tartalom.

 

Adatvédelmi incidens

A személyes adatok biztonságának bármilyen sérülésére utaló panasz.

 

4/b, A panasz bejelentésének módja:

 

 

 

-   szóbeli panasz:

-            személyesen bármelyik, a Vásárlók számára nyitva tartó áruházban, az adott áruház nyitvatartási idejében

-            személyesen a központban munkanapokon 9:00-16:00 között (2040 Budaörs, Baross u. 146.)

-            telefonon keresztül az áruházak nyitvatartási idejében

-            telefonon keresztül a call center (06 1 920 1020) nyitvatartási idejében H-Szo 9:00-18:00, V: 10:00-18:00-ig

-   írásbeli panasz:

-            postai úton (2040 Budaörs, Baross u. 146.)

-            elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@decathlon.com)

-            bármelyik, a Vásárlók számára nyitva tartó áruházakban, nyitvatartási időben, a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasz (az áruházak elérhetőségeit a 4. sz. melléklet tartalmazza)

 

 

4/c, Panaszkezelési határidők:

 

Az írásbeli panaszokat a Decathlon a jogszabályban előírt 30 naptári napon belül érdemben megválaszolja. Adatvédelmi panaszok esetén ez a határidő lehetőség szerint 15 nap. Áruházainkban a fogyasztók számára mind a vásárlók könyvébe, mind más formátumban leadott írásbeli kifogásokat is panaszként kezelünk.

 

A szóbeli panaszokat a Decathlon lehetőség szerint helyben, azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, vagy valamelyik fél ragaszkodik hozzá, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a fogyasztó egyetértése illetve mindkét fél aláírása mellett véglegesíti és egy példányát a fogyasztónak átadja papír alapon vagy e-mail-ben. Amennyiben az átadás nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

 

A jegyzőkönyv felvételekor a Decathlon legalább az alábbi adatokat rögzíti:

 

·      a fogyasztó neve, lakcíme,

·      a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

·      a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

·      a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

·      a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével

- a fogyasztó aláírása,

·      a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

·      telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás

felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

4/d, A panasz kivizsgálása:

 

A panasz kivizsgálása térítésmentes! A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve magyar. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt a Decathlon olyan alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett.

 

4/e, A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kérhető adatok:

 

-  neve

-  lakcíme, székhelye, levelezési címe

-  telefonszáma

-  értesítés módja

-  panasszal érintett termék vagy szolgáltatás

-  panasz leírása, oka

-  panaszos igénye

-  a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata

-  a panasz kivizsgálásához szükséges termék

-  meghatalmazott ügyfél esetén érvényes meghatalmazás

minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet.Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt, jogszabályi felhatalmazás alapján (1997. évi CLV. Tv.) van szükség.

 

4/f, A panaszkezelés folyamata:

 

Szóbeli panasz

Szóbeli panasz esetén – ha a panasz nem orvosolható azonnal, vagy valamelyik fél kérésére – jegyzőkönyvet kell felvenni. A panasz megválaszolása a panasztételtől számított – törvényben előírt – 30 naptári napon belül érdemben megtörténik.

Adatvédelmi tartalom vagy incidens esetén azonnal értesíteni kell az adatvédelmi tisztviselőt.

 

Írásbeli panasz

 Vásárlók könyvi bejegyzés: A vásárlók könyvébe tett panaszt a Decathlon a törvényben előírt 30 naptári napon belül megválaszolja.

 

 Elektronikus levél: Az elektronikus levélben érkezett panaszokat a Decathlon központi ügyfélszolgálata válaszolja meg. Határidő: 30 naptári nap.

 

 Postai levél: A postán érkezett panaszokat a Decathlon központi ügyfélszolgálata válaszolja meg. Határidő 30 naptári nap.

 

Az adatvédelmi panaszt az adatvédelmi tisztviselő válaszolja meg a lehető legrövidebb, de lehetőség szerint 15 napon belül.

 

Incidensre utaló panasz esetén az adatvédelmi tisztviselő cselekszik.

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése

A Decathlon a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásba foglalva a 30 naptári napos törvényi válaszadási határidőn belül továbbítja a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő irat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos ügyintézési felelősségi körök

A Decathlon panaszkezelési rendszeréből és folyamataiból adódóan az alábbi személyek jogosultak a panaszkezeléssel érdemben foglalkozni:

 

-   Áruház igazgató/ügyeletes igazgató

-   Vevőszolgálati vezető

-   Részlegvezető

-   Központi ügyfélszolgálat munkatársai

 

 

5.   Minőségi kifogás

 

Minőségi kifogást is érintő panaszok esetében ki kell tölteni a „Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásairól” nevű nyomtatvány online megfelelőjét. A jegyzőkönyv tartalmát a 19/2014 NGM rendelet szabályozza.

A minőségi kifogások megtételére a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztónak a megvásárolt termékre vonatkozó szavatosság és jótállási joga érvényesítése kapcsán van lehetősége.

 

5/a Minőségi kifogás bejelentésének módja:

-            személyesen bármelyik magyarországi nyitva tartó Decathlon áruházban, nyitvatartási időben, vagy

-            elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@decathlon.com)

 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy egyéb elérhetőségeken, fórumokon közölt észrevételek, jelzések, hibák, igények, stb. közlése nem minősülnek minőségi kifogás bejelentésnek, tekintettel arra, hogy a minőségi kifogások bejelentésére DECATHLON kizárólag az 5/a pontban rögzített megtételi módokat, csatornákat biztosítja.

 

 

6.   Kellékszavatossági jogok fogyasztói szerződés esetén Határidők, bizonyítás

A 2014. március 15-től hatályos új Polgári Törvénykönyv alapján minden új termékekre 2 év kellékszavatosság vonatkozik fogyasztói szerződés esetén. A fogyasztói szerződés akkor jön létre, amikor áruházunkban természetes személy terméket vásárol.

 

Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére rendelkezésre álló 2 év két részre tagolódik:

 

A szavatosság 2 évének első 6 hónapjában az esetleges hibák esetén a Decathlon, vagy a fogyasztó igényének megfelelően vagy vele megegyezve, intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen mentes gyártási hibáktól.

 

A termék 6. hónap utáni meghibásodásai esetén a bizonyítási kényszer már a fogyasztót terheli, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási eredetű-e, vagy pedig más) neki kell szakvéleményt szereznie a hiba eredetéről.

 

 

7.   Jogérvényesítés

 

7/a, A vásárló további jogérvényesítési lehetőségei:

 

A lent megjelölt, vagy azokhoz hasonló esetekben az ügyfél a következő testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

 

 

·      Amennyiben a Decathlon panaszkezelési tevékenysége nem a fogyasztó megelégedésére történt, vagy a fogyasztó panaszát a Decathlon elutasította, a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek, vagy a fogyasztónak a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségein kell eljárást kezdeményeznie. A megyei szervezetek listáját elérheti többek között a www.bekeltetes.hu oldalon, vagy áruházunkban. Az ehhez hasonló ügyekben a fogyasztónak lehetősége van bírósághoz fordulni, például amennyiben a békéltetés nem hozott számára megfelelő eredményt.

·      Amennyiben a Decathlon a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó az illetékeskormányhivatal eljárását kezdeményezheti. Az eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítése címe szerinti kormányhivatal vagy az a kormányhivatal jogosult, melynek területén a jogellenes magatartást elkövették. A kormányhivatalok elérhetősége:  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

·      A Decathlon kereskedelmi tevékenységét érintő kifogással ügyfeleink megkereshetik az áruház földrajzi helye szerint illetékes jegyzői hivatalt is.

 

7/b, Kapcsolódó mellékletek:

 

·         1. Melléklet: Jótállási jogok fogyasztói szerződés esetén

·         2. Melléklet: Jótállás alá eső termékek köre

·         3. Melléklet: Békéltető Testületek elérhetőségei

·         4. Melléklet: A Decathlon magyarországi áruházainak elérhetőségei

 

8.   Adatkezelés 8/a, Jogalapok:

·         a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

·         a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

 

 8/b, A panaszok nyilvántartása:

 

A Decathlon minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt. A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Decathlon a 8/a pontban felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján kezeli.

 

A nyilvántartás módja központilag történik.

 

A visszautasított adatvédelmi panaszokról külön nyilvántartást kell vezetni.

 

 

9.   Az Általános Adatvédelmi Rendelet elvárásai

 

A Decathlon az érintett jogok érvényesülését külön kötelező rend szerint biztosítja, a jelen panaszkezelési szabályzat hatálya alatt azonban érkezhetnek olyan panaszok, amelyek megkívánják az Általános Adatvédelmi Rendelet Szabályainak alkalmazását.

 

Az adatvédelmi tárgyú panaszokat a külön érintetti szabályzat érdekében haladéktalanul az adatvedelem@decathlon.com címre, az adatvédelmi tisztviselő részére kell továbbítani.

 

10.          Szabályok a fogyasztó által visszahozott hibátlan továbbá kipróbált termékekre vonatkozóan

A Decathlon elsődlegesen fontosnak tartja a vásárlók Decathlon által forgalmazott termékekkel kapcsolatos elégedettségét, így annak ellenére, hogy a magyar jogszabályok nem kötelezik arra, hogy a vásárló által visszahozott termékeket kicserélje, vagy akár visszafizesse a vételárat, különleges jogot biztosít a vásárlóknak erre az esetre. Decathlon ezen különleges jogokat a 365 napos csereprogram keretében biztosítja a Vásárló részére az alábbi szabályok szerint:

 

Amennyiben a Decathlon áruházban vásárolt termék (ideértve a Decathlon saját márkás és nem saját márkás termékeit) nem volt használva, továbbá a bevarrt vagy bármely egyéb módon a termékhez rögzített címke nem került eltávolításra, a termék nem mosott, vagy öblített, és eredeti, bontatlan csomagolással rendelkezik, a Decathlon a vásárlást igazoló nyugta ellenében vagy a vásárlás Decathlon Sportközösségi profillal történő igazolása esetén, a Vásárló kérésének megfelelően a vásárlástól számított 365 napig kicseréli (méretcsere), vagy visszafizeti a termék vételárát a vásárláskor alkalmazott fizetési módnak megfelelő fizetési módban a 11. pontban foglaltak figyelembe vételével . A jelen bekezdés szerinti 365 napos termékcserére kizárólag a Decathlon áruházaiban, személyesen van lehetőség.

 

Amennyiben a Decathlon áruházában vásárolt termék (ideértve kizárólag a Decathlon saját márkás termékeit) a Vásárló részére bármely okból nem megfelelő és a Vásárló a vásárlás tényét Decathlon Sportközösségi profillal igazolja, továbbá a terméke(ke)t a Vásárló kizárólag a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges mértéket meg nem haladóan próbálta ki, ugyanakkor a termék esetleg nem rendelkezik a bevarrt vagy bármely egyéb módon a termékhez rögzített címkével, úgy Decathlon kizárólag cserelehetőséget biztosít Vásárló részére, mely cserelehetőség keretében Decathlon a terméket a rendeltetését tekintve azonos termékre / termékekre cseréli ki. Ebben az esetben a cserélt termékről kiállított bizonylaton fizetőeszközként úgynevezett jóváírás kerül feltüntetésre. Az egyértelműség kedvéért Decathlon tájékoztatja a Vásárlót, hogy ezen esetben, ide értve a kicserélt termék jelen bekezdés szerinti ismételt cseréjét - Decathlon vételárat semmilyen fizetési módban nem térít meg, kizárólag cserelehetőséget ájánl fel. A jelen bekezdés szerinti 365 napos termékcserére kizárólag a Decathlon áruházaiban, személyesen van lehetőség.

 

Amennyiben azon termék vételára, melyre a Vásárló ki kívánja cserélni a terméket, meghaladja a kipróbált, de nem megfelelő termék vételárát, úgy Vásárló választhat, hogy a különbözet (a továbbiakban: különbözet) megfizetésével kívánja megvásárolni az új terméket, vagy csereszándékától eláll és így a kipróbált terméket megtartja. Amennyiben azon termék vételára, melyre a Vásárló ki kívánja cserélni a terméket nem éri el a nem megfelelő termék vételárát, akkor Vásárló a fennmaradó összeg erejéig kiegészítő termékeket (továbbiakban: kiegészítő termék) választhat.

 

Amennyiben a kiegészítő termék vételára meghaladja a különbözet értékét, úgy Vásárló választhat, hogy a különbözet megfizetésével kívánja megvásárolni a kiegészítő terméket, vagy a kiegészítő termék megvételétől eláll. Amennyiben a kiegészítő termék vételára nem éri el a különbözet értékét, úgy Vásárló további kiegészítő terméket választhat a kiegészítő termékekre vonatkozó, fent részletezett szabályok szerint.

 

Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet.

 

 

Nem illeti meg a 365 napos termékcsere joga a Vásárlót:

-               olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet

a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,

-               romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (élelmiszer, étrend- kiegészítők);

-               olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (fehérnemű, fürdőruha, kozmetikai termék);

-               olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,

-               lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

11. Vételár visszafizetésére vonatkozó fizetési módok:

 

Decathlon a vételárat - amennyiben a visszafizetésének feltételei fennállnak – azon fizetési módban fizeti vissza, mely fizetési módban a vásárlás történt azzal, hogy

- a Decathlon Ajándékkártyával vagy Recathlon utalvánnyal történt fizetés esetén – tekintettel a Decathlon és a Recathlon programban részt vevő között létrejövő szerződésben foglaltakra - Decathlon Ajándékkártyán,

- a nem a Decathlon által kibocsátott utalvánnyal (mint például Multipay, OTP Cafetéria kártya Edenred) történt fizetés esetén készpénzben,

- készpénz, bankkártya, nem a Decathlon által kibocsátott utalvány kombinációját tartalmazó osztott fizetéssel történt fizetés esetén, amennyiben az tartalmaz készpénz elemet készpénzben, készpénz elem hiányában banki visszautalással,

- Recathlon utalvány és reklámutalvány kombinációját tartalmazó osztott fizetéssel történt fizetés esetén Decathlon Ajándékkártyán

téríti meg.

 

Decathlon felhívja a figyelmet, hogy amennyiben reklámutalvánnyal történt a fizetés, Decathlon kizárólag az érintett termékkel azonos rendeltetésű termékre vonatkozó cserelehetőséget biztosít.

 

 

12.   Záró rendelkezések 12/a, Hatálybalépés:

A szabályzat rendelkezéseit ezen időponttól kezdve, visszavonásig kell alkalmazni. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

Budaörs, 2021. június 10.


1. Melléklet

 

Jótállási jogok fogyasztói szerződés esetén hosszabbítás

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)és a egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a Decathlon köteles jótállást vállalni. A Ptk. szerinti fogyasztó (természetes személy) a jótállásból eredő jogokat az alábbiak szerint érvényesítheti:

 

1.  A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított vonatkozó jótállási belül érvényesíthetőek. A jótállási idő 10.000,- Ft – 100.000,- Ft közötti vételáru termékek esetén 1 év, 100.001,- Ft és 250.000,- Ft közötti vételáru termékek esetén 2 év, 250.000,- Ft feletti vételáru termékek esetén 3 év. A jótállási jegy hiányában, a jótállásból eredő jogok a termék ellenértének megfizetését igazoló bizonylat - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta – bemutatásával, illetőleg a vásárlás tényének Decathlon Sportközösségi profillal történő igazolásával is érvényesíthetőek. 

2.  A jótállás a Decathlon ügyfelek kiszolgálására nyitva álló helységében érvényesíthető. A fogyasztó a jótállásból eredő kijavítás iránti igényét a választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén vagy fióktelepén is érvényesítheti.

3.  A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

b) kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

4.  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.  A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

6.  A fogyasztónak jogában áll a termék azonnali cseréjét kérni, amennyiben a vásárlás időpontjától számított 3 munkanapon belül a termék meghibásodik.

7.  A jótállási jog érvényesítése során törekednie kell a kötelezettnek arra, hogy a javítást/cserét 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

8.  Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Decathlon köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Decathlon köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a Decathlon költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a Decathlon köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Decathlon köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

      Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Decathlon részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Decathlon köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Decathlon köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

      A jelen, 8. pontban foglalt javításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletrendelet 1. melléklet 8. pontjában felsorolt termékek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletrendelet 1. melléklet 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre.

 

9.  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

10.            A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

11.            Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

12.            A fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

13.            A kötelező jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a termékszavatossággal, kellékszavatossággal összefüggő jogait) nem érinti.

14.            Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.

15.            A Decathlon a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére, legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.

 

 

A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:

 

·         A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;

·         A termék hibáját a vásárló már a vásárlás időpontjában ismerte;

·         A termék hibája rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett kopásra vezethető vissza;

·         A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe;

·         A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta

·         A fogyasztó által jelzett hiba nem észlelhető.

 

Az önkéntes jótállásra vonatkozó szabályok

 

 

A Decathlon által vállalt önkéntes jótállás időtartama valamennyi saját márkás termék esetén a vásárlástól számított 2 év. Kivétel: Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékcsoportokhoz tartozó 250.000,- Ft feletti termékekre a jótállás időtartama a vásárlástól számított 3 év, továbbá: négy vagy több fős sátrak esetén: 3 év, kerékpárok szénszálas (karbon) alkatrészeire és vázára, a Dreamscape snowboard ruházatokra, továbbá a fitnesz gépek és trambulinok vázára a vásárlástól számított 5 év, kültéri pingpong ütőkre és kültéri pingpong asztalok asztallapjára vásárlástól számított 10 év (kivétel a PPT 130 típusú kültéri ping pong asztal), a Quechua, Forclaz hátizsákok, Quechua-Airpump matracok esetén a jótállás időtartama 10 év, a Quechua, Forclaz hálózsákok, alpinista hálózsákok, a Quechua Fresh&Black felfújható sátrak esetén 5 év abban az esetben is, ha az négy vagy több fős sátor, Itiwit stand up paddle deszkák esetén 3 év, Btwin, Elops, Rockrider, Triban, Van Rysel kerékpárokon található nem szénszálas (nem karbon) alkatrészek közül a vázra, a merev (felfüggesztés nélküli) villára, a nem állítható kormányszárra és a kormányra a jótállás határidőhöz nem kötött ( élethosszig tartó). A nemzetközi márkás termékeink esetén a jótállás időtartama a vásárlástól számított 6 hónap. Kivétel: Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékekre a jótállás időtartama a vásárlástól számított 1 év a 10.000,- Ft és 100.000,- Ft közötti vételárú termékek esetén, 2 év a 100.001,- Ft és,250.000,- Ft közötti vételárú termékek esetén és 3 év a 250.000,- Ft feletti vételárú termékek esetén,, továbbá Campingaz hűtőtáskára, Casio, Polar, Fitbit, Sidas, Energizer, Bresser, Beurer,Wispeed Nasycontermékekre 2 év, Petzl és Black Diamond fejlámpákra 3 év, Concept2 márkájú fittnesz gépekre, Reebok step padokra 2 év, Cornilleau kültéri pingpong asztalok asztallapjára 10 év, BIC Sport, Rotomod, Sevylor, Advenced Elements kajakokra/kenukra és a Cornilleau pingpong asztalok alkatrészeire (kivéve kültéri asztalok asztallapja), Joola pingpong aszatlokra a márka által vállalt jótállás érvényes áruházainkban.

Saját márkáink: Allsix, Aptonia, Artengo, Atorka, Btwin, Caperlan, Canaveral, Copaya, Corength,  Decathlon Optics, Decathlon Skateboarding, Domyos, Dreamscape, Elops, Evadict, Fenc’it Forclaz, Fouganza, Geologic, Géonaute, Imviso, Inesis, Inovik, Itiwit, Kalenji, Kimjaly, Kiprun , Kipsta, Kuikma, Koodza, Kooro, Korok, Kupima, Lugik, Maskoon, Nabaiji, Newfeel, Nyamba, Offload, Olaian, Opfeel, Oroks, Orao, Outshock, Oxelo, Perfly, Pongori, Quechua, Radbug, Rockrider, Riverside Sandever, Simond, Starever Solognac, Subea, Tarmak, Tribord, Triban, Urball , Van Rysel, Watko,Wedze .

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik, az önkéntes jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági és jótállási jogait. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállás a termék rendeltetésszerű használata esetén érvényes. Meghibásodás esetén a terméket a Decathlon a vásárlástól számított 3 munkanapon belül kicseréli, feltéve hogy a használat a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A termék rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett minőségi hiba esetén a terméket a fogyasztó bármelyik magyarországi Decathlon áruházba visszaviheti, illetve a decathlon.hu- n vásárolt terméket postai úton is visszaküldheti a 3000 Hatvan, Sport u. 2. címre.

Nem minősül rendeltetésszerű használatnak például a használati-kezelési útmutatóban, termékismertetőben foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, helytelen szállítás. A jótállás nem érvényesíthető elemi kár, vis maior miatt bekövetkezett hibák esetén.

 

2.      Melléklet

 

A kötelező jótállás alá eső termékek köre

 

 

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett;

30. *  nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

31. *  árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

32. *  kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

33. *  garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

34. *  zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

35. *  napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

36. *  játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37. *  külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

 


 

3.       Melléklet

 

Békéltető Testületek elérhetőségei:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Megyei Békéltető Testületek

Elérhetőségek

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: (76) 501-525, (76) 501-532 (70) 702-8403

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Telefonszám: (72) 507-154 

Fax szám: (72) 507-152 

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: (66) 324-976, (66) 451-775

Fax szám: (66) 324-976, (66) 451-775

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefonszám: (46) 501-091, (46) 501-871

Fax szám: (46) 501-099 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: (1) 488 2131

Telefax: (1) 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Honlap: www. bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: (62) 554-250/118 m.

Fax szám: (62) 426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám: (22) 510-310 

Fax szám: (22) 510-312 

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: (96) 520-217

Fax szám: (96) 520-291 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

Telefonszám: (52) 500-710, (52) 500-745 

Fax szám: (52) 500-720 

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fszt.1.

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Telefonszám: (36) 416-660/105, 301 m.

Fax szám: (36) 323-615 

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 

Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. em. 303-304. szoba

Telefonszám: (20) 373-2570

Fax szám: (56) 370-005 

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

 

Székhely/Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: (34) 513-010/36 m.

Fax szám: (34) 316-259 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu 

Honlap: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax szám: (32) 520-862 

E-mail cím: nkik@nkik.hu  

Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81.

Telefonszám: (1) 792 7881 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület 

 

 

Székhely/Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszám: (82) 501-000

Fax szám: (82) 501-046 

E-mail cím: skik@skik.hu 

Honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg   Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: (42) 420-180

Fax szám: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszám: (74) 411-661 

Fax szám: (74) 411-456  

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: (94) 506-645, (94) 312-356 

Fax szám: (94) 316-936 

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 220.

Telefonszám: (88) 814-121

Fax szám: (88) 412-150 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: (92) 550-513

Fax szám: (92) 550-525  

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

Honlap: www.bekelteteszala.hu

4.   melléklet

 

A Decathlon magyarországi áruházainak elérhetőségei:

 

Áruház neve

címe

telefonszáma

Decathlon Budaörs

2040 Budaörs, Baross u. 146.

 

 

 

 

 

 

 

+36 1 920 1020

Decathlon Dunakeszi

2120 Dunakeszi, Pallag u. 3.

Decathlon Soroksár

1239 Soroksár, Bevásárló u. 2.

Decathlon Csömör

2141 Csömör, Határ út 6.

Decathlon Győr

9012 Győr, Királyszéki út 31.

Decathlon Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Holland fasor

3.

Decathlon Miskolc

3527 Miskolc, József Attila u. 83.

Decathlon Kecskemét

6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.

Decathlon Pécs

7634 Pécs, Makay István u. 7.

Decathlon Szeged

6725 Szeged, Zápor út 4.

Decathlon Debrecen

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

Decathlon Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 36.

Decathlon Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5.

Decathlon Szombathely

9700 Szombathely, Bálványkő út 3.

Decathlon Dunaújváros

2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér

12.

Decathlon Maglód

2234 Maglód, Kállai Pál u 2.

Decathlon Szolnok

5000 Szolnok, Felső Szandai Rét 1.

Decathlon Nyugati tér

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Decathlon Tatabánya

2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3.

Decathlon Sopron

9400 Sopron, Ipari körút 31.

Decathlon Békéscsaba

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68/2.

Decathlon Corvin

1083 Budapest, Futó u. 37.

Decathlon Eger

3300 Eger, Rákóczi út 100.

Decathlon Veszprém

8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3.

Decathlon Velence korzó (időszakosan nyitva tartó áruház)

2481 Velence, Tópart u. 47.

 

Letölthető változat