Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató "Free Wifi" szolgáltatás


A Tízpróba Magyarország Kft. (a továbbiakban: Decathlon) az áruházaiban ingyenes Wifi szolgáltatást (továbbiakban: Free Wifi) biztosít.
A Free Wifi regisztrációhoz nem kötött; annak használatát megelőzően az érintett köteles elfogadni a felhasználási feltételeket és megismerni az adatkezelési tájékoztatót.


A jelen tájékoztató a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) való megfelelést szolgálja.


1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Tízpróba Magyarország Kft.
Postai címe: székhely: 2040, Budaörs Baross u. 146.,
Elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@decathlon.com
Honlap:https://www.decathlon.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Neve: Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
Postai címe: 1036 Budapest, Bécsi út 52. II/6-7.
Elektronikus levélcíme: adatvedelem@decathlon.com


3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja továbbá a Decathlon által a vásárlói számára biztosított Free Wifi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése.
3.2. Az adatkezelés célja a Free Wifi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jogszabály által előírt adatmegőrzésnek való megfelelés.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Free-Wifi szolgáltatáshoz kapcsolódó, a fenti 3.1. pontban rögzített Free Wifi szolgáltatás nyújtásának biztosítása tekintetében az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja biztosítja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Az adatmegőrzésnek való megfelelés érdekében történő adatkezelés tekintetében a Free-Wifi szolgáltatáshoz kapcsolódó, a fenti 3.2. pontban rögzített adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja biztosítja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jelen esetben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 159/A. § (1) bekezdésének j) pontja előírja az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője (Decathlon) részére – az adatkérésre jogosult bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében –, hogy őrizze meg az elektronikus hírközlési szolgáltatás (Free Wifi szolgáltatás) felhasználó (Ön) általi igénybevételével kapcsolatos alábbi adatokat: a felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám).


5. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az adatkezelési célok megvalósítása érdekében a Decathlon az alábbi személyes adatokat kezeli:
- Eszköz típusa: (laptop, telefon, stb.)
- Csatlakozás dátuma, ideje és helye
- Forgalmazott adatmennyisége mérete
- Teljes web-forgalom (beleértve a felhasználói IP, a cél IP és a látogatott URL(k) és használt szolgáltatások)

6. Az adatfeldolgozók

A személyes adatok a Decathlon anyavállalata részére, a Decathlon SA részére kerülnek továbbításra, aki a Decathlon részére adatfeldolgozóként rendszerezi és tárolja az adatokat.

A Decathlon SA elérhetőségei:
Postai cím: 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq, FRANCE
Elektronikus levélcíme: VosDonnesPersonelles@decathlon.com

A Free-Wifi szolgáltatás technikai szolgáltatója a Cloud-FI SAS (71 Avenue des Ternes Paris 75017 France), azonban az internet-hozzáférést szolgáltató nem kezel személyes adatot.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Decathlon a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani. A fentieken túl az érintett személyes adatai csak abban az esetben kerülnek harmadik fél részére továbbításra, amennyiben ahhoz az érintett előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulását adja.

7. Az adattárolás időtartama

Az adatmegőrzésnek való megfelelés érdekében történő adatkezelés esetén az Eht. 159/A § (2) bekezdése kötelező előírása alapján a Decathlon a személyes adatokat a keletkezésüktől számított egy évig őrzi.

Tekintettel arra, hogy a Free Wifi szolgáltatás nyújtásának biztosítása tekintetében a kezelt személyes adatok köre megegyezik az adatmegőrzési céllal kezelt személyes adatok körével, külön adattárolási időtartam nem állapítható meg azzal, hogy a Free Wi-Fi szolgáltatás igénybevételének kezdetétől számított egy óra időtartam elteltével a Free Wi-Fi szolgáltatás nyújtása megszűnik, és a Free Wifi szolgáltatás nyújtásának biztosítása jogalapon történő adatkezelés is megszűnik.

8. Az érintetti jogok

A személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik: hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog. A jogainak gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük; amennyiben a kérelmének a teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, arról ugyanezen határidőn belül értesítjük.

8.1. Hozzáféréshez való jog
Hozzáféréshez való jog alapján Ön jogosult az alábbi információkról tájékoztatást kapni: az adatkezelés ténye, az adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, külföldi adattovábbítás, az adattárolás időtartama, érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek, az adatok forrása, automatizált döntéshozatal, kezelt személyes adatok.

Amennyiben a személyes adatok címzettjeiről történő tájékoztatást jogszabály kizárja, úgy a hozzáférési joga e körben korlátozottan gyakorolható.

8.2. A helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog alapján Ön jogosult az adatkezelést annak teljes ideje alatt ellenőrizni, amelynek során – adott esetben – megállapíthatja, hogy az adatkezelő által felhasznált személyes adatai pontatlanok. Ekkor kérheti a Decathlon-tól az Önre vonatkozó pontatlan információk helyesbítését.

8.3. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az elfeledtetéshez való jog alapján kérheti a személyes adatainak a törlését, amennyiben az adatkezelésnek nincs jogalapja, így ha az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség a Decathlon részére már nem írja elő a személyes adatok megőrzősére vonatkozó kötelezettséget, de a Decathlon ennek ellenére kezeli a személyes adatait.


9. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a személyes adatainak kezelése az Ön megítélése szerint sérti a GDPR előírásait, panasszal fordulhat közvetlenül a Decathlon-hoz, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is.

A NAIH elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Panaszával közvetlenül a bírósághoz is fordulhat. Ekkor Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a Decathlon székhelye szerinti törvényszék előtt indíthat pert a Decathlon-nal szemben.

Érvényes 2019 Április 1-től