ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- online adatkezelés a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveletekkel összefüggésben -

 

1. Adatkezelési tájékoztató célja

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató/Tájékoztató) abból a célból jött létre, hogy a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) a DECATHLON webáruház, illetve sportszer áruházak üzemeltetőjeként - a továbbiakban: DECATHLON vagy Adatkezelő – az online vagy távkapcsolati lehetőségek útján végzett adatkezelési műveleteiről a jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendelet – (a továbbiakban: GDPR)-, a vonatkozó magyar jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ektv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számv. tv.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) foglaltakat figyelembe véve és a tájékoztatási kötelezettség teljesítése okán, tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre (érintettre) vonatkozik, akinek a személyes adatát az Adatkezelő kezeli, amennyiben az adatkezelés a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott tevékenység ellátásához kapcsolódik.

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy áruházainkban, tehát nem online térben folytatott adatkezelési műveleteinkre „Áruházi adatkezelési tájékoztatónk” vonatkozik, amelyeket az érintettek megtalálnak DECATHLON áruházaink információs pultjánál, valamint a decathlon.hu weboldalunkon is.

 

2. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselője, valamint az adatfeldolgozók

 

Adatkezelő

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelési műveletek tekintetében a Tízpróba Magyarország Kft. adatkezelőnek minősül.

 

Cégnév: Tízpróba Magyarország Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.

Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető és Diego Rango D'Aragona ügyvezető önálló cégképviseleti joggal

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a DECATHLON Sportközösség Programmal (DSK), illetve a DSK regisztrációhoz és felhasználói fiókok eléréséhez szükséges infrastruktúrák (ideértve a honlapokat, illetve egyéb alkalmazásokat is) működtetésével kapcsolatos adatkezelés során a DECATHLON SE (székhelye: FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.), mint anyavállalat szintén adatkezelőnek tekinthető. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a DECATHLON SE adatkezelési tájékoztatója https://www.decathlon.fr/ linken érhető el.

 

Ezen kívüli esetekben, amikor az adatkezelés nem a DECATHLON Sportközösség Program vonatkozásában történik, úgy a DECATHLON SE a GDPR 28. cikkében foglaltak szerint adatfeldolgozónak minősül.

 

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Tízpróba Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselője:

 

Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@decathlon.com

 

Adatfeldolgozók

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkban meghatározott adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan igénybe vett adatfeldolgozók listáját a Tájékoztatónk 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

3. Fogalmak

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb megértése érdekében az egyes adatvédelmi fogalmak GDPR-ban meghatározott definícióit a jelen Tájékoztató 2. sz. mellékletében ismertetjük.

 

4. Az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, valamint időtartama

 

A) DECATHLON Sportközösség Programban (DSK) részvétel

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kötelező adatok:

érintett neve (vezetéknév és keresztnév) e-mail cím, lakcíme, felhasználói fiók típusa (magánszemély vagy jogi személy)*

a vonatkozó platformok jelölik meg a konkrét kötelező adatot.

DSK profil létrehozása, az érintett beazonosítása, azaz a regisztráció.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b) – Decathlon Sportközösség Program Általános Szerződési Feltételei: https://www.decathlon.hu/dskaszf.html ].

Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban

folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

Kötelező adatok:

érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, lakcíme, telefonszáma

Az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban

folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

Opcionális adatok*:

érintett neme, születési dátum, kedvenc sportja, kedvenc DECATHLON áruháza*

platformonként eltérő

A DSK Program személyre szabása.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

Az érintetti

hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban

folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig

érintett DECATHLON DSK azonosítószáma

A DSK Programhoz kapcsolódó azonosítószám generálása, érintett beazonosítása.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)].

Az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK Programban

folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig

érintett e-mail címe

Decathlonnal és áruházaival kapcsolatos elégedettségi és statisztikai célú kérdőívek megküldése.

Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

DSK profil törléséig vagy a DSK Programban

folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig

 

*Az opcionálisan megadható adatok körében nyújtott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, úgy, ha az önkéntesen megadott profiladatok közül ezen adatokat törli.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy DSK profil létrehozása egyes platformokon már e-mail címük és jelszavuk megadásával létrejön, azonban bizonyos funkciók – így például a https://www.decathlon.hu/ weboldalon történő vásárláshoz további, a fenti táblázatban rögzített adatok megadása is szükséges a vásárlási folyamat során, amely adatokkal a DSK profil véglegesítésre kerül. Decathlon DSK azonosító számukat rendszerünk már e-mail címük és jelszavuk megadása után generálja, amelyről tájékoztató e-mailt is küldünk a felhasználó által megadott e-mail címre.

Adatkezelő felhívja továbbá az érintettek figyelmét, hogy a DSK regisztráció során - tekintettel arra, hogy DSK regisztráció több platformon is lehetséges (decathlon.hu, DECATHLON Applikáció, sportoljma.hu, áruházakban igénybevehető eszközökön „Cube in Store Connected Order” stb.) - elképzelhető, hogy a platformok eltérően határozzák meg a fenti táblázatban meghatározott kötelező adatkategóriákat. Ez alatt Adatkezelő azt érti, hogy elképzelhető olyan eset is, hogy a fent meghatározott adatok közül bizonyos platformon kevesebb adatot kell az érintettnek megadnia regisztrációja során a platform sajátosságára tekintettel.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben a DSK profiljuk 3 év inaktivitás után törlésre kerül a Tízpróba Magyarország Kft. rendszeréből, azonban a DECATHLON SE, mint anyavállalat rendszerében mindaddig megtalálható, amíg az érintett a profilja törlését nem kéri.

 

B) DSK Program keretében szervezett rendezvény

 

DSK profillal - regisztrációval rendelkező személy - részt vehet különböző rendezvényeken, melyek DSK regisztrációval rendelkezőknek szólnak, ahová a DSK profillal – regisztrációval rendelkező személy - magát vagy 18. életévét be nem töltött gyermekét regisztrálhatja.

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

DSK profillal - regisztrációval rendelkező személy és/vagy 18. év alatti gyermek neve (vezetéknév és keresztnév), email cím, lakóhely (település), születési dátum

A DSK által szervezett rendezvényekre történő regisztráció, az érintett beazonosítása.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és a jegyvásárlásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pontja].

A rendezvény befejezését követően az Adatkezelő a jelen táblázatban megjelölt célból nem kezeli az érintett személyes adatait.

DSK profillal - regisztrációval rendelkező személy neve (vezetéknév és keresztnév), email cím, lakóhely (település)

A rendezvénnyel összefüggésben kapcsolattartás.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

A rendezvény befejezését követően az Adatkezelő a jelen táblázatban megjelölt célból nem kezeli az érintett személyes adatait.

Képmás (kép, videó) és hangfelvétel)

A képmást és hangfelvételt az Adatkezelő jogosult elsősorban, de nem kizárólag promóciós célú online és offline írott és nyomtatott belső és külső megjelenéseiben, hírleveleiben, weboldalain (decathlon.hu, illetve decathlon.hu aloldalai, sportoljma.hu/galeria stb.), plakáton, szóróanyagon, közösségi médiában, youtube-on, online weboldalak bannerein-, a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul felhasználni.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

A hozzájárulás visszavonásáig, kivéve, ha a felhasználási jog átruházása időbeli korlátozás nélkül történt az érintett részéről.

érintett neve, számlázási címe, adószáma (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

A rendezvénnyel összefüggésben történő számlakiállítás.

A jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja alapján és az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

érintett e-mail címe

Rendezvénnyel kapcsolatos elégedettségi kérdőív küldése szolgáltatás fejlesztés céljából

Az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

A rendezvény befejezését követő 30 napig kezeli Adatkezelő az adatot ebből a célból, de legkésőbb a kérdőív megküldéséig

 

C) A https://www.decathlon.hu/ weboldalon történő vásárlás

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe, születési dátuma, felhasználói fiók típusa (magánszemély vagy jogi személy)

Webáruházi vásárló, mint érintett beazonosítása.

Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b) – Decathlon Webáruház Általános Szerződési Feltételei: https://www.decathlon.hu/aszf.html] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].      

Amennyiben érintett a webáruházban megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében, de amennyiben ez hosszabb idő, úgy legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig DSK profiljában tároljuk.

érintett neve (vezetéknév és keresztnév), Decathlon DSK azonosítószáma, termék átvételének címe, telefonszám*, megvásárolt termék és a termékek valamennyi jellemzői pl. méret, márka, típus, szín, felhasznált kuponkód vagy DECATHLON ajándékkártya száma stb.

Webáruházban történő vásárlás teljesítése.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

Amennyiben érintett a webáruházban megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

érintett neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, rendelés száma, rendelés napja, rendelés ideje, rendelés részletei (terméknév, termékkód, mennyiség, egységár és teljes ár), szállítási mód és költség, szállítási cím

Webáruházban történt megrendelés visszaigazolása.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.

A megrendelés visszaigazolásától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme (szállítási címe), telefonszáma, számlázási neve, számlázási címe, email címe, rendelés azonosító

Termék kiszállítása.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b), az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

A termék kiszállításától számított a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg adatait esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

érintett neve, számlázási név, számlázási cím, adószám (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

Webáruházi vásárlásról történő számlakiállítás.

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)], az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

érintett neve (vezeték és keresztnév), szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, érintett címe, érintett termékek leírása, minden egyéb érintett által megadott adat

Webáruházban történt megrendeléstől való elállás vagy felmondás gyakorlása érdekében tett nyilatkozat és ennek visszaigazolása.

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.

Az elállási vagy felmondási nyilatkozat megtételétől számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

érintetthez kapcsolódó korsárba helyezett termék, kosár elhagyása, vagy a termékre való kattintáshoz kapcsolódó érintetthez kapcsolható információk.

Remarketing tevékenység és statisztikai cél.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

Az érintett hozzájárulásától számított 30 napig.

érintett e-mail címe

Webáruházban történt megrendeléssel kapcsolatos vásárlói élmény felmérése

Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] a szolgáltatása fejlesztése érdekében.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében

 

D) Az ajanadekkartya.decathlon.hu weboldalon történő vásárlás

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), születési dátuma, felhasználói fiók típusa (magánszemély vagy jogi személy)

A vásárló, mint érintett beazonosítása.

Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b) a Decathlon Online Ajándékkártya Értékesítési Feltételei: https://ajandekkartya.decathlon.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

 Amennyiben érintett a ajandekkartya.decathlon.hu-n megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében, de amennyiben ez hosszabb idő, úgy legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig DSK profiljában tároljuk.

Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév) DSK azonosítószáma, ajándékkártya átvételére megadott email cím (ez lehet harmadik személy email címe is),      telefonszám, megvásárolt ajándékkártya valamennyi jellemzői pl. azonosítószáma, feltöltött összeg stb.

Az ajandekkartya.decathlon.hu oldalon történő vásárlás teljesítése.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

Amennyiben érintett az ajandekkartya.decathlon.hu oldalon megrendelést ad le, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

Az érintett neve (vezeték és keresztnév), e-mail címe, rendelés száma, rendelés napja, rendelés ideje, rendelés részletei, állapota

Az ajanadekkartya.decathlon.hu történt megrendelés visszaigazolása.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)] és jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] okán, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § alapján.

A megrendelés visszaigazolásától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

Az érintett neve, számlázási neve, számlázási cím, adószáma (amennyiben az adószám jogi személy, adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető)

A vásárlásról történő számlakiállítás.

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)] és az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

 

Tájékoztatjuk, hogy az ajandekkartya.decathlon.hu weboldal is a DSK Program elvén működik, így az adatkezeléssel kapcsolatos információk megegyeznek a jelen Tájékoztató 4. pontjában a DSK Programmal kapcsolatban részletesen kifejtettekkel.

 

Külön felhívjuk az ajanadekkartya.decathlon.hu weboldalon vásárló érintettek figyelmét, arra, hogy az itt vásárolt online ajándékkártya kedvezményezettjeként harmadik személy e-mail címét is megadhatják. Harmadik személy e-mail címének megadásával kifejezetten kijelentik és szavatolják, hogy a harmadik személy előzetesen hozzájárult e-mail címének Adatkezelő részére történő megadásához, amellyel kapcsolatban Adatkezelő felelősséget nem vállal, ezt ellenőrizni nem képes. Felhívjuk e körben továbbá az érintettek figyelmét, hogy a kedvezményezetti e-mail cím megadása körében annak helyességére, pontosságára különös tekintettel legyen figyelemmel, mivel az a rendelés leadását követően nem módosítható vagy javítható, tekintettel a rendelés teljesítésének azonnaliságára. Adatkezelő az érintett, mint online ajándékkártya vásárló által megadott kedvezményezetti e-mail címre az érintett, mint vásárló által megvásárolt online ajándékkártyát haladéktalanul e-mail útján megküldi. Adatkezelő a harmadik személynek, mint kedvezményezettnek megküldött e-mailben tájékoztatja a harmadik személyt e-mail címének forrásáról és az azzal kapcsolatos adatkezelési tudnivalókról. E körben a kedvezményezetti e-mail címet a fenti táblázat szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

E) A support.decathlon.hu oldalon leadott távsegítségkérő adatlap

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Postai irányítószám, vezetéknév, keresztnév

A vásárló, mint érintett beazonosítása.

Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c)] hibajavítási kötelezettség segítése érdekében a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése alapján

Amennyiben érintett távsegítség nyújtása érdekében a bejelentő lapot beküldi, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

E-mail cím, telefonszám, levelezési cím, város

Kapcsolattartás az érintettel

Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c)] hibajavítási kötelezettség segítése érdekében a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése alapján

Amennyiben érintett távsegítség nyújtása érdekében a bejelentő lapot beküldi, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

Termékkel kapcsolatos probléma leírásában, valamint csatolt fényképben esetlegesen közölt személyes adatok

 

Megkérjük az érintetteket, hogy az oldalon csak a hibás termékkel kapcsolatos képeket csatoljanak, amelyeken bárkinek képmása vagy egyéb személyes adat nem látható.

Segítségnyújtás teljesítése hibajavítás körében

Az érintettel kötött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek b)], valamint jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c)] hibajavítási kötelezettség segítése érdekében a Ptk. 6:159. § (1) bekezdése alapján

Amennyiben érintett távsegítség nyújtása érdekében a bejelentő lapot beküldi, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

 

F) DECATHLON PLUS TERMINÁL szolgáltatás igénybevétele (a magyarországi DECATHLON Áruházakban kihelyezett kioszkokon elérhető szolgáltatás)

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, valamint időtartama megegyezik a 4. A-C. pontokban foglaltakkal.

 

G) Drive-in szolgáltatást igénybe vevő vásárlói adatok kezelése

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) neve, email címe, telefonszáma, rendelési azonosítószáma

Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) személyének beazonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása

Drive-in szolgáltatás teljesítésétől számított 30 napig

Drive-in szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) neve, email címe, telefonszáma, rendelési azonosítószáma

A Drive-in szolgáltatás teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása és a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja alapján

Drive-in szolgáltatás teljesítésétől számított 30 napig

 

H) Áruházi átvétel, átvételi ponthoz kapcsolódó fogyasztói (vásárlói) adatok kezelése

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve, rendelés azonosítószáma, átvétel dátuma.

A webáruházból vásárolt termékek átadásához az átvételre jogosult személy beazonosítása és a megvásárolt termék/termékek átadása.

GDPR 6. cikk (1) bek b) pont alapján a szerződés teljesítése.

A jelen pontban meghatározott célból az átadás-átvétel megtörténéséig kezeljük az itt meghatározott adatokat.

 

I) DECATHLON Applikáció

 

A DECATHLON Applikáció segítségével mobiltelefonon bonyolíthat le vásárlást, mely tulajdonképpen a decathlon.hu felületen történik a DECATHLON Applikációval elérhető jobb felhasználói élmény segítségével.

 

Amennyiben az Applikáció letöltésekor az érintett már rendelkezik DSK profillal, úgy a DECATHLON Applikációba az alábbi adatok megadása szükséges jogosult bejelentkezni és az Applikációt használni:

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett DSK profiljához tartozó email címe és jelszava.

Az érintett beazonosítása.

GDPR 6. cikk (1) bek a) pont alapján az érintett hozzájárulása, figyelemmel a GDPR 32. preambulumbekezdésében foglaltakra is.

Amíg az érintett beazonosítása megtörténik.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Decathlon Applikáció is a DSK Program elvén működik, így az adatkezeléssel kapcsolatos információk megegyeznek a jelen Tájékoztató 4. pontjában a DSK Programmal kapcsolatban kifejtettekkel.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetett, hogy a DECATHLON Applikáció használatával és a telefonján a helymeghatározási adatának engedélyezésével hozzájárul ahhoz, hogy helymeghatározási funkciójával a Google maps bemérje tartózkodási helyét és az érintett által választott (egyéb) applikációval megtervezze a sportközösség eseményének helyszínéhez és a DECATHLON áruházaihoz vezető útvonalat.

 

J) Telefonos ügyfélszolgálat (call center)

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Telefonhíváskor egyedileg, véletlenszerűen generált azonosító szám.

Érintett beazonosítása, hívások nyilvántartása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy amennyiben az érintett nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, úgy a tájékoztatást követően a telefonbeszélgetést befejezheti.

Amennyiben a telefonbeszélgetés megkezdődik, úgy a fenti jogalapokon kívül a GDPR 6. cikk (1) c) pontja és a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése is irányadó.

A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig.

Az érintett hangja és minden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.

Telefonos ügyfélszolgálati feladat ellátása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk a) pontja alapján, tekintettel GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére is

A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig.

Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme, telefonszáma, email címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja.

Fogyasztói (vásárlói), észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel (panasz) kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, Fgytv. 17/A. (5) bek

alapján

A panaszról felvett jegyzőkönyvet (ebben az értelemben a hangfelvétel a jegyzőkönyv) és a válasz másolati példányát öt évig a Fgytv. 17/A (7) bekezdése alapján.

 

K) ugyfelszolgalat@decathlon.com beérkező e-mailek

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

E-mail cím

Érintettel kapcsolattartás.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése szerint

Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 3 évig.

E-mail cím és az e-mail tartalma, valamint az abban megadott személyes adatok

Érintetti kérelmek kezelése

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése szerint

Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 3 évig.

 

L) adatvedelem@decathlon.com e-mail címre beérkező e-mailek

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

E-mail cím

Érintettel kapcsolattartás.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint

Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 5 évig.

E-mail cím és az e-mail tartalma, valamint az abban megadott személyes adatok

Érintetti kérelmek kezelése

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségeinkre e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint

Az e-mail beérkezésétől vagy ha amiatt az Adatkezelő intézkedést foganatosít, úgy az abban foglaltak teljesítésétől számított 5 évig.

 

M) A https://www.decathlon.hu/ weboldalon keresztül elküldhető és olvasható online vásárlói vélemény

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett által megadott név (vezeték és keresztnév), érintett neme, a véleményezett termék használati ideje, a termékre adott vélemény beírásának ideje (év/hónap/nap),      sávosan kiválasztható korcsoport kategória

A https://www.decathlon.hu/ weboldalon és az áruházakban megvásárolható termékekre vonatkozó vásárlói vélemények gyűjtése, ezzel a termékekkel kapcsolatos tájékoztatás még hatékonyabb megvalósítása.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, mely azzal valósul meg, hogy a vásárlói élmény beküldésre kerül.

Az érintett kérésére történő törlésig vagy az online vélemény, mint vásárlói opció elérhetőségéig a weboldalon, azaz amíg a releváns termék forgalomban van.

Az érintett e-mail címe

A véleményével kapcsolatos kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása az Adatkezelő részére

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, mely azzal valósul meg, hogy a vásárlói élmény beküldésre kerül.

Az érintett kérésére történő törlésig vagy az online vélemény, mint vásárlói opció elérhetőségéig a weboldalon, azaz amíg a releváns termék forgalomban van.

 

N) Hírlevél

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve, email címe, telefonszáma

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms) küldése és tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új szolgáltatásokról stb.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a Grtv. 6. §-a alapján.

Az érintett hírlevélről történő leiratkozásáig, vagy a DSK Programban

folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig, amennyiben a hírlevélre történő feliratkozás a DSK programba való regisztrációkor történt.

 

Adatkezelő tájékoztatja a hírlevélre feliratkozó (regisztráló) érintetteket, hogy a DECATHLON hírleveleiről bármikor ingyenesen le lehet iratkozni. Ebben az esetben DECATHLON az érintett minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát ezen nyilvántartásából törli reklámanyag megküldése céljából nem kezeli, ennél fogva DECATHLON további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

 

A hírlevélre feliratkozó személy a hírlevélről leiratkozhat:

-        az üzenetben lévő linkre kattintva, vagy

-        a Decathlon Sportközösség felhasználó profilján keresztül a www.decathlon.hu honlapon,

-        a Decathlon Applikációban, vagy

-        az ugyfelszolgalat@decathlon.com e-mail címre küldött e-mailben.

-        telefonos ügyfélszolgálaton (a decathlon.hu Ügyfélszolgálat menüpont alatt elérhető telefonszámán)

-        áruházi információs pultnál jelezheti

 

Amennyiben a hírlevelünk feliratkozásakor megadott személyes adatában változás következne be vagy egyéb okból módostani szeretné, úgy ezt megteheti:

 

-        a DSK felhasználói profilján keresztül

 

Az Adatkezelési tájékoztató jelen pontjában foglalt szabályok alól kivételt képeznek a nem marketing célú rendszerüzenetek. Amennyiben nem kíván rendszerüzeneteket sem kapni, úgy

-        törölheti DSK profilját, vagy

-        annak törlését az ugyfelszolgalat@decathlon.com e-mail címre küldött üzenetben kérheti,

de ezekben az esetekben elesik számos DSK Programban nyújtott szolgáltatásunktól is, továbbá ezen igényét jelezheti

-        az áruházi információs pultnál is.

 

O) Social media felületek

 

I.) Facebook és Instagram

Az online felületünkön az alábbi piktogramokkal jelöljük: „és/vagy”     /  A képen étel, rajz látható

Automatikusan generált leírás

 

Adatkezelő a https://www.decathlon.hu/ online felületén használhat ún. plugineket, amelyeket a Facebook, Inc., a Facebook Ireland Limited vagy leányvállalatai üzemeltetnek. Tájékoztatjuk, hogy az Instagram is a Facebook terméke.

 

Amennyiben az online felületünkön olyan felületre lép be, amely tartalmaz plug-int, úgy a böngészője közvetlenül a Facebook és az Instagram esetén a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot. Az ilyen plug-in-ek tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a weboldalunk vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook vagy Instagram fiókkal vagy ha abban az időpontban a Facebook vagy Instagram fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook szerverére küldi meg, ahol rögzítésre kerül. Amennyiben a Facebook vagy az Instagram fiókjába be van jelentkezve, miközben a weboldalunkat böngészi a Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook vagy Instagram fiókjával. Amennyiben a https://www.decathlon.hu/ weboldalon a pluginek használata közben aktív, például a „like/Tetszik” -gombra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Facebook szerverén tárolásra kerül és a Facebook fiókján megjelenik. Facebook jogosult ezt az információt hirdetési célból, piaci tanulmányok készítése céljából felhasználni. Facebook létrehozhat felhasználói fiókokat, meghatározhatja az érdeklődési körüket, kiépítheti kapcsolataikat, annak érdekében, hogy egyes oldalak felhasználtságát értékelje, jogosult ez alapján más Facebook felhasználókat tájékoztatni, szolgáltatásokat kínálni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen mielőtt a weboldalunkat meglátogatja. A Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról, az adatkezelési folyamat során Önt megillető jogokról több információért, javasoljuk, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát, amelyet az alábbi linkre kattintva tud megnyitni:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://help.instagram.com/519522125107875

 

1.) DECATHLON Magyarország Facebook oldala

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.

A DECATHLON Magyarország Facebook oldalának üzemeltetése.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a DECATHLON Magyarország Facebook oldalának megszűnéséig.

 

2.) Decathlon Magyarország Instagram oldala (decathlon_magyarorszag)

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.

A DECATHLON Magyarország Instagram oldalának üzemeltetése.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a DECATHLON Magyarország Instagram oldalának megszűnéséig.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben az Adatkezelő a Facebook/Instagram felületén kíván promóciós nyereményjátékot lebonyolítani, úgy a játékhoz kapcsolódó posztban ad minden esetben tájékoztatást ad az adott játékhoz kapcsolódó adatkezelésről, ezért kérjük, hogy a játékokhoz kapcsolódó adatkezelési szabályokról az adott játék tekintetében minden esetben a játék posztjában közzétett tájékoztatóból tájékozódjanak.

 

II.) YouTube

Az online felületünkön az alábbi piktogrammal jelöljük:

 

Amennyiben az érintett a YouTube piktogramra kattint, úgy a DECATHLON Magyarország YouTube fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a DECATHLON által feltöltött videók megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldhet, valamint megoszthatja a saját felhasználói socialmedia felületein a DECATHLON által feltöltött videókat.

Lehetőség van továbbá a DECATHLON márkákhoz (pl. Oxelo, Quechua, DOMYOS stb.) márka közösségekhez, mint YouTube közösségekhez feliratkozni, de ezeket a fiókokat már nem a Tízpróba Magyarország Kft. kezeli.

A YouTube által végzett adatkezelésről kérjük az alábbi linken tájékozódjon: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

DECATHLON Magyarország YouTube oldala

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.

A DECATHLON Magyarország YouTube oldalának üzemeltetése.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a DECATHLON Magyarország YouTube oldalának megszűnéséig

 

III.) Twitter

Az online felületünkön az alábbi piktogrammal jelöljük:

 

Amennyiben az érintett a Twitter piktogramra kattint, úgy a Decathlon HU Twitter oldalára érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a DECATHLON által feltöltött tartalmak megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldeni és a DECATHLON által közzétett tartalmakat a saját social media felületein megosztani, valamint a saját tartalmát megosztani.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben a https://www.decathlon.hu/weboldalon a pluginek használata közben aktív, például a „Tweet” gombra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Twitter szerverén tárolásra kerül és a Twitter fiókján megjelenik.

A Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103) végzett adatkezelésről kérjük az alábbi linken tájékozódjon: https://twitter.com/en/privacy

 

Decathlon HU Twitter oldala

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.

Decathlon HU Twitter oldal üzemeltetése.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Decathlon HU Twitter oldal megszűnéséig.

 

Tájékoztatjuk, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egyes adatok azonban kötelező adatkezelés esetében nem törölhetők [Hozzájárulás visszavonásához való jog].

 

5. Adattovábbítás

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy mindazokban az esetekben, amikor az érintett az Adatkezelő webáruházán keresztül termékeket vásárol és mindegy, hogy ezt milyen DECATHLON által biztosított eszközön (decathlon.hu, DECATHLON PLUS TERMINAL) keresztül teszi, ha

-        online fizetési lehetőséget választja, úgy a fizetési művelet elvégzésére az adott felület átirányítja a vásárlót az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közaktár utca 30-32.) által üzemeltetett SimplePay Fizetési Szolgáltatásra. Az ezen oldalon megadott adatokra azonban DECATHLON-nak nincs rálátása, ezt az OTP Mobil Szolgáltató Kft. mint adatkezelő a https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ weboldalon a felhasználói ÁSZF-hez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.

 

-        ha megvásárolt termék házhozszállítását kéri, úgy a vásárlás során megadott alábbi adatokat továbbítja DECATHLON a házhozszállítás lebonyolításáért felelős partnereinek, melynek listáját a jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. Adatkezelő az alábbi adatokat továbbíthatja a szerződés teljesítése érdekében: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme (szállítási címe), telefonszáma, számlázási neve, számlázási címe, email címe.

A házhozszállítást lebonyolító partnereink adatfeldolgozónak minősülnek.

-        Adattovábbítás történik a számlakiállítás során a számlázóprogram (szamlazz.hu) használatával a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) részére, amikor igénybe vesszük a számla megküldését elektronikus úton (email-ben). A KBOSS.hu Kft. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/#a-kboss-hu-kft-mint-adatkezelo-es-adatfeldolgozo-adatai-a-kovetkezok

-        Adattovábbítás történik jelen tájékoztató 2. pontjában rögzítettek szerint az Adatkezelő anyavállalata a DECATHLON SE (székhelye: FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.), mint adatkezelő részére, amennyiben a vásárlással kapcsolatos adataik a DSK profilban is rögzítésre kerülnek. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a DECATHLON SE adatkezelési tájékoztatója https://www.decathlon.fr/ linken érhető el.

 

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy az AMAZON WEB SERVICES INC. által nyújtott felhőszolgáltatásának igénybevétele okán az érintettek online felületen, különösen a https://www.decathlon.hu/ weboldalon gyűjtött személyes adatai az EU-n kívülre, harmadik országba is továbbításra kerülhetnek, mely következik a felhőszolgáltatásra vonatkozó működésből. Az AMAZON WEB SERVICES INC. adatkezelési tájékoztatója https://aws.amazon.com/privacy/ linken elérhető.

 

Az érintettek adatvedelem@decathlon.com e-mail címre érkező kérelmeit, leveleit, azokkal kapcsolatos állásfoglalás kérése érdekében mindenkori adatvédelmi tisztviselőnk részére is továbbítjuk.

 

Az érintettek a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulásukat adják a személyes adataik EU-n kívülre ún. harmadik országba történő továbbításához.

 

Előfordulhat olyan eset, hogy érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak átadhatja ezen feladatok ellátása végett.

 

Továbbá az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatja.

 

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói, akik kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat titokban tartani és azt bizalmasan kezelni.

 

6. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

 

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A személyes adatok automatizált kezelése során az Adatkezelő és az adatfeldolgozói további intézkedésekkel biztosítja

-        a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

-        az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

-        a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

-        azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

 

Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választania, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelő részére. 

 

7. Profilalkotás, remarketing tevékenység

 

A természetes személyek, mint érintettek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyek, mint érintettek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

 

Adatkezelő a profilalkotást, remarketing tevékenységét az online felületein a cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék segítségével végzi, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítse meg a felhasználók számára. Ezek alapján akár egyedi hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek. Profilozásra használt rendszereink (Ysance DMP rendszer) szintén sütiket helyezhet el a felhasználó böngészőjében, amely a hirdetések jobb kiszolgálását biztosítja vásárlói és böngészési előzmények alapján. Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten megjelenítse az érintett számára. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (RTB House) rendszere. Kérünk, hogy az általunk használt cookiekról minden esetben tájékozódj a Cookie tájékoztatónkból, mely az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.decathlon.hu/cookies.html

 

Amennyiben az Adatkezelő profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez az érintett a hozzájárulását jelen Adatkezelési tájékoztató, Cookie tájékoztató megismerésével és elfogadásával és a szükséges cookie beállításokkal megadottnak tekinti. Abban az esetben, ha Ön ez ellen tiltakozni kíván, úgy azt az adatvédelmi tisztviselő email címére adatvedelem@decathlon.com küldött elektronikus üzenetben teheti meg.

 

Amennyiben az érintett hozzájárult az Adatkezelő profilalkotásához, remarketing tevékenységéhez, úgy Adatkezelő biztosítja, hogy ezen adatokat is minden esetben az adatvédelmi előírásoknak, jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően, jogszerűen kezeli.

 

8. Érintett jogai

 

Tájékoztatás és hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-        az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Lásd a 4. pontban részletezettek szerint.

 

Érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén

 

Az érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

 

9. Jogorvoslat

 

Adatkezelő

 

Az érintett az 8. pontban foglaltak szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével az adatvedelem@decathlon.com email címen fordulhat az Adatkezelőhöz.

 

Az adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az érintett részére. Ha az adatkezelő az érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az érintettet az adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az érintett a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben az Adatkezelő az érintettet a kérelme beérkezését követően írásban tájékoztatta, arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Adatkezelő az érintett egyértelmű, írásbeli visszajelzéséig a tárgyban történő ügyintézést nem kezdi meg.

A költségek viselésére kötelezett érintett a költséget köteles megfizetni az Adatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

 

Felügyeleti Hatóság

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által a személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság

Az érintett - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

10. Záró rendelkezés

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében érintett által megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat hibás vagy téves vagy az érintett harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására Adatkezelő külön hozzájárulás nélkül jogosult. A módosult Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató eredeti helyén teszi közzé.

 

Budaörs, 2021. február 25.

 

Tízpróba Magyarország Kft.

 


 

1. sz. melléklet

 

Érintetti adatok továbbítása (Adatfeldolgozók listája) összhangban az Adatkezelési tájékoztató adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseivel

 

 

Adattovábbítás címzettje (adatfeldolgozó)

Adatfeldolgozó székhelye

Adatfeldolgozói tevékenység

DELOGIST Kft.

2040 Budaörs, Baross u. 146.

Raktári átvétel lebonyolítása, vásárlói elállások, jótállási és szavatossági igények kezelése (termék visszaküldés okán)

VCC Live Hungary Kft.

1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.

Call center szolgáltatás.

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása

DPD Hungária Kft.

1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása

Royal Futár Hungária Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 32.

Webáruházban vásárolt termék házhozszállítása

NTT Europe Ltd

3rd Floor, Devon House, 58-60 St Katharine's way, London E1 W 1LB, United Kingdom

Tárhelyszolgáltatás

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

USA

Elektronikus levelezési rendszer üzemeltetése

DECATHLON SE

FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.

Belső informatikai rendszerek biztosítása, lásd továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban ezzel kapcsolatosan részletesen kifejtetteket.

Attention CRM Consulting Kft.

 

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. T. ép. 4. em.

CRM rendszer szolgáltatás, támogatás

AMAZON WEB SERVICES INC.

410 Terry Avenue North

Seattle, WA 98109-5210

Felhőszolgáltatás (cloud) biztosítása.

CP Contact Kft.

1222 Budapest, Ibrik utca 1/c

panaszkezelo.hu szolgáltatás

SFDC Ireland Limited

3rd and 4th Floor, 1 Central Park Block G, Central Park,

Leopardstown

18 Dublin

Ireland

Salesforce szolgáltatás.

 


 

2. sz. melléklet

 

-        személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

-        adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

-        profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

-        adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

-        adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

-        címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

-        az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

-         érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

-        információ: Bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e.

Letölthető változat