DECATHLON SPORTKÖZÖSSÉG PROGRAM

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

Bevezetés

 

A Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 146., cégjegyzékszám: 13-09- 105988, képviseli: Kiss Gergely ügyvezető, a továbbiakban: DECATHLON), mint a Decathlon SE magyarországi leányvállalata Hűségprogramját „Decathlon Sportközösség” néven dolgozta ki és működteti a https://www.decathlon.hu/dsk.html oldalon elérhető Decathlon Sportközösség Program Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint. DECATHLON tájékoztatja a Decathlon Sportközösség Programjában (a továbbiakban: DSK vagy DSK program) részt vevőket (a továbbiakban: Felhasználó(k)), hogy személyes adataiknak a kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.

 

1.      Az adatkezelő adatai

 

A Decathlon Sportközösség Program során adatkezelő a Tízpróba Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy DECATHLON).

 

2.      Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda

Székhely:

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

E-mail cím:

adatvedelem@decathlon.com

 

 

3.      Adatkezelési cél és jogalap

 

A kezelt adatok köre: Felhasználó e-mail címe, jelszava, keresztnév, vezetéknév, neme és születési ideje, lakcíme, telefonszáma (továbbiakban jelen fejezetben: kötelező adatok), továbbá, Decathlon azonosító, Decathlon kártya azonosító, kedvenc sportok, földrajzi helyzet (továbbiakban jelen fejezetben: opcionális adatok)

 

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzés időtartama

Kötelező adatok

a DSK program által nyújtott szolgáltatások biztosítása, ideértve a felhasználó

azonosítását, vele való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartást is.

a felhasználó hozzájárulása

hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a DSK programban

folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig

Opcionális adat

a DSK program által

a felhasználó

hozzájárulás

 

nyújtott szolgáltatások

hozzájárulása

visszavonásáig,

 

biztosítása, ideértve a

 

de legkésőbb a

 

felhasználó

 

DSK programban

 

azonosítását, vele való

 

folytatott utolsó

 

kapcsolatfelvétel és

 

aktivitástól

 

kapcsolattartást is, továbbá, hogy helymeghatározással a Felhasználóhoz legközelebb eső partnereket mutassa először a térkép és a térkép megtervezze ezen partnerhez vezető útvonalat.

 

számított 3 évig

 

DSK által szervezett rendezvényen kizárólag a DSK programban is résztvevő személy vehet részt, ahová magát vagy 18. életév alatti gyermekét regisztrálhatja. Ebben az esetben a Felhasználó által a rendezvényen történő regisztrációhoz megadott személyes adatokat, továbbá a rendezvényen készült fényképfelvételt, mint személyes adatot a Decathlon az alábbiak szerint kezeli:

 

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Jogalapja

Adatkezelés ideje

Név, email, lakóhely (település), nem, születési dátum

A rendezvényen részt vevő személyek regisztrációja, beazonosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az adatkezelés a hozzájáruláson alapul.

A rendezvény lezárásával ebből a célból nem kezeli tovább a személyes adatot az Adatkezelő.

Képmás

A képmást az Adatkezelő jogosult elsősorban, de nem kizárólag promóciós célú online és offline írott és nyomtatott belső és külső megjelenéseiben, hírleveleiben, weboldalain (decathlon.hu, illetve decathlon.hu aloldalai), plakáton, szóróanyagon, közösségi médiában, youtube-on, online weboldalak bannerein-, a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul felhasználni.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az adatkezelés a hozzájáruláson alapul.

A hozzájárulás visszavonásáig.

 

 

Amennyiben a Kötelező adatok körében a hozzájárulását vissza akarja vonni, akkor törölje a profilját; ebben az esetben a DSK programban nem vehet részt. Az Opcionális adat körében nyújtott hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ehhez csupán az szükséges, hogy az önkéntesen megadott profiladatok közül ezen adatokat törölje.

 

A képmás, mint személyes adat kezelése tekintetében a hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalt követően ugyan visszavonható, de a visszavonás csak a tiltó nyilatkozatod megtételét követő időszakra köti az Adatkezelőt, hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, valamint az internetes technológia természetéből fakadóan az Adatkezelő a visszavonást követően csak saját magatartására vonatkozóan tud kötelezettséget vállalni.

 

A kötelező és az opcionális adatokat a Decathlon csoport anyavállalata, a Decathlon SE, mint adatfeldolgozó (székhely: 59650 Villeneuve-d Ascq, Boulevard de Mons 4., cégjegyzékszám: 306 138 900) tárolja.

 

4.        Cookiek

 

• A felhasználók azonosítására szolgáló cookie:

Célja: A felhasználók megkülönböztetése, a felhasználók éppen használatban lévő munkamenetének azonosítása, az ott megadott adatok tárolása, az adatvesztések megakadályozása, a felhasználók azonosításával járó nyomon követése, a honlap-látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok (bannerek) megjelenítése.

• Google Analytics és Tag manager cookie:

Célja: A honlapon létrejött felhasználói interakciókat, látogatásokat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.

Bővebb információ megtekinthető a következő linken:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

5.        Adattovábbítás

 

Adatfeldolgozó:

ACG Reklámügynökség Kft.

székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.

cjsz.: 01-09-728297

adószám: 13301806-2-41

képviseli: Blaskó Nikoletta, ügyvezető

 

6.        Profilalkotás

 

DECATHLON a webáruház használata során profilinformációkat gyűjt a vásárlókról. A profilalkotás célja: a vásárlók szokásainak megismerése, akciók, egyedi promóciók. Amennyiben nem ért egyet a profilalkotással, tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén kedvezmények lehetőségétől esik el.

 

7.        Az érintett jogai és jogorvoslat

A Felhasználó (a továbbiakban: érintett) a DECATHLON által kezelt személyes adataival kapcsolatban a GDPR 15. alapján megilleti az érintettről kezelt személyes adatokkal kapcsolatos hozzáférés joga, azaz jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ide értve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DECATHLON indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DECATHLON indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, feltéve, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a DECATHLON vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a DECATHLON köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat a DECATHLON alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a DECATHLON korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a DECATHLON ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben a DECATHLON-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen.

Az érintett nem várt halála esetére az érintettet az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a DECATHLON részére tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben az érintett élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már a Játékos életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

A 18. életévét be nem töltött Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott jogait a törvényes képviselője által gyakorolhatja.

8.        Jogorvoslat

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait a Játék ideje alatt személyesen, míg a Játék alatt vagy ezt követően írásbeli kérelem útján elektronikusan az adatvedelem@decathlon.com e-mail címre küldött levélben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az email cím az adatvédelmi tisztviselőnk [Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.)] elérhetőségével azonos.

Amennyiben a DECATHLON az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett részére, valamint, ha személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 1 hónapon belül nem kerül sor, igényét nem teljesíti és 1 hónapon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, az érintett jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben az érintett a DECATHLON részére megküldött kérelme tárgyában meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal címe: http://www.naih.hu,

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A NAIH panasszal kapcsolatos határozatával szemben az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga.

 

Az érintett a DECATHLON-nal szemben közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a DECATHLON, a részére átadott személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el.

 

9.        Felelősség

 

A DSK programban minden adatért, azok helyességéért és valóságosságáért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat az érintett/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő kizárja.

 

A személyes adat kezeléséhez történő hozzájárulásukat visszavonó Felhasználóknak a DSK profilját töröljük, a DSK programból pedig kizárjuk.

 

Kelt: 2020. április 01.

 

Tízpróba Magyarország Kft.

 

Letölthető változat