ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

áruházi adatkezelés a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveletekkel összefüggésben

 

 

1. Adatkezelési tájékoztató célja

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató/Tájékoztató) abból a célból jött létre, hogy a Tízpróba Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) a DECATHLON webáruház, illetve sportszer áruházak üzemeltetőjeként - a továbbiakban: DECATHLON vagy Adatkezelő – az adatkezelési műveleteiről a jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendelet – (a továbbiakban: GDPR)-, a vonatkozó magyar jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számv. tv.), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.) foglaltakat figyelembe véve és a tájékoztatási kötelezettség teljesítése okán, tájékoztatást adjon a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre (érintettre) vonatkozik, akinek a személyes adatát az Adatkezelő áruházain, műhelyein és regionális műhelyén keresztül kezeli, amennyiben az adatkezelés a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott tevékenység ellátásához kapcsolódik.

 

Az Adatkezelő magyarországi áruházainak listája a jelen Tájékoztató 1. sz. mellékletében és a https://www.decathlon.hu/hu/aruhaz linkre kattintva ismerhető meg.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen Tájékoztató az Adatkezelő által használt rendszerek okán együtt értelemzendő az online adatkezelési műveleteket tartalmazó és szintén a www.decathlon.hu weboldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóval. A két adatkezelési tájékoztató célja, hogy Adatkezelő az online és az offline módon történő adatkezeléseiről minél inkább átlátható és világos tájékoztatást tudjon adni az érintettek részére.

 

2. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselője, valamint az adatfeldolgozók

 

Adatkezelő

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelési műveletek tekintetében a Tízpróba Magyarország Kft. adatkezelőnek minősül.

 

Cégnév: Tízpróba Magyarország Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.

Képviseli: Kiss Gergely ügyvezető és Diego Rango D'Aragona ügyvezető önálló cégképviseleti joggal

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő anyavállalata, a DECATHLON SE (székhelye: FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.) szintén adatkezelőnek (Adatkezelővel közös adatkezelőnek) minősül a DECATHLON Sportközösség Program keretében létrehozott profiladatok tekintetében.

 

A DECATHLON Áruházakban előfordulhat olyan adatkezelési művelet, amelyet anyavállaltunk, mint a DECATHLON termékek gyártója részére adatfeldolgozóként végzünk, de amely adatkezelésnek adatkezelője az anyavállaltunk a DECATHLON SE (székhelye: FR-59650 Villeneuve-d'Ascq, boulevard de Mons 4.).

 

Ilyen adatkezelési művelet a termékek biztonsági visszahívásaihoz szükséges adatok kezelése, amely keretében az Ön vezetékneve, keresztneve, e-mail címe és a vásárolt termék adatai kerülnek a DECATHLON SE, mint adatkezelő részére megküldésre. Ezen adatait a DECATHLON SE a termék vásárlást követő 5 évig kezeli. Az adatait DECATHLON SE felhasználhatja annak érdekében, hogy felvegye önnel a kapcsolatot egy termékre vonatkozó biztonsági visszahívás keretében. Jogi kifejezéssel élve ezt a jogalapot az adatkezelő (Decathlon SE) kényszerítő erejű jogos érdekének nevezzük.

 

Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Tízpróba Magyarország Kft. adatvédelmi tisztviselője:

 

Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@decathlon.com

 

Adatfeldolgozók

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatónkban meghatározott adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan Adatkezelő igénybe vesz adatfeldolgozókat, ide tartoznak a magyarországi DECATHLON áruházak házhoz szállító partnerei, online panaszkezelési rendszert biztosító szolgáltató, személy-és vagyonvédelmi szolgáltatói, az áruházak informatikai rendszerét biztosító szolgáltatók, hibajavító szervizpartner(ek), termékek bevizsgálását, vásárlói panaszt, minőségi kifogást kivizsgáló szolgáltató, a SKYADD Zrt. [2051 Biatorbágy, Lomb utca 12.] a Demográfiai szenzor szolgáltató, a Decathlon Société Anonyme [székhelye: France, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, 4 Boulevard de Mons ] a footscan eszközzel kapcsolatosan, és a DECATHLON SE mint anyavállalat, aki az áruházban használt rendszereket biztosítja, meghatározza.

 

3. Fogalmak

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb megértése érdekében az egyes adatvédelmi fogalmak GDPR-ban meghatározott definícióit a jelen Tájékoztató 3. sz. mellékletében ismertetjük.

 

4. Az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, valamint időtartama

 

A) Információspult adatkezelése

 

A)1.1. Fogyasztói panaszkezelési jegyzőkönyv

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A fogyasztói panasz rögzítésekor felvett adatok.

 

Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme, telefonszáma, email címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, valamint minden olyan adat, amit a fogyasztó (vásárló) megad.

Fogyasztói (vásárlói), észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel (panasz) kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, Fgytv. 17/A. (5) bek

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig a Fgytv. 17/A (7) bekezdése alapján.

 

 

A)1.2. Fogyasztói minőségi kifogás jegyzőkönyv

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A fogyasztói minőségi kifogás (jótállási/szavatossági igény) rögzítésekor felvett adatok.

 

fogyasztó (érintett) neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a kezeléséhez, termék vételára, a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja, a hiba bejelentésének időpontja a hiba leírása, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, valamint minden olyan adat, amit a fogyasztó (fogyasztó) megad.

Fogyasztói (vásárlói), észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel (panasz) kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek a) és c) pontja, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján.

A szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés alapján.

 

Az érintett által megadott bankszámlaszám, amelyre az utalást kéri és a bankszámla tulajdonosának neve (vezetéknév és keresztnév)

A termék bevizsgáltatásának díjának megtérítése banki átutalás útján.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, Fgytv. 17/A. (5) bek), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján.

A termék bevizsgáltatásának díjának megtérítésétől számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben az 1.1. és 1.2. pontban részletezett adatkezelést Adatkezelő online bonyolítja, abban az esetben is a fenti adatok kezelése történik a hivatkozott pontokban kifejtettek szerint.

 

A)1.3. Vásárlók könyve

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A vásárlók könyvében rögzített, a fogyasztó által megadott adatok.

 

Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme, telefonszáma, email címe, a fogyasztói észrevétel előterjesztésének helye, ideje, módja, valamint minden olyan adat, amit a fogyasztó (vásárló) megad.

Fogyasztói (vásárlói), észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel (panasz) kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bek alapján

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25.§ (5) bekezdése alapján 2 év.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítjuk a panaszt vagy észrevételt tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően megőrizzük és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátjuk.

 

A)2. Házhozszállítás

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), szállítási címe, telefonszáma.

A vásárló által megvásárolt termék házhozszállítása.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

A termék kiszállításától számított 5 évig.

 

Amennyiben a vásárló a DSK Programnak a tagja, úgy a fenti határidőt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárló DSK profiljában, de Adatkezelő azt más célból, a DSK Programban „korábbi vásárlások” érintett általi nyomon követhetősége céljából kezeli, de ebben az esetben is legkésőbb a DSK Programban folytatott utolsó aktivitástól számított 3 évig.

 

A)3. Telefonos ügyfélszolgálat - (call center) áruházi vásárláshoz vagy kérdéshez kapcsolódóan

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Telefonhíváskor egyedileg generált azonosító

Érintett beazonosítása, hívások nyilvántartása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy amennyiben az érintett nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, úgy a tájékoztatást követően a telefonbeszélgetést befejezheti.

Amennyiben a telefonbeszélgetés megkezdődik, úgy a fenti jogalapokon kívül a GDPR 6. cikk (1) c) pontja és a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése is irányadók.

A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig

Az érintett hangja és minden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.

Telefonos ügyfélszolgálati feladat ellátása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk a) pontja alapján, tekintettel GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére is

A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig

Az érintett neve (vezetéknév és keresztnév), lakcíme, telefonszáma, email címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

Fogyasztói (vásárlói), észrevételekkel, visszatérítésekkel, kártérítésekkel (panasz) kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján, Fgytv. 17/A. (5) bek

alapján

A panaszról felvett jegyzőkönyvet (ebben az értelemben a hangfelvétel a jegyzőkönyv) és a válasz másolati példányát öt évig a Fgytv. 17/A (7) bekezdése alapján.

 

B) Műhelyszolgáltatás

 

B)1. Áruházainkban megtalálható műhelyek adatkezelése

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

érintett neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszám, lakcím, email cím és egyéb az érintett által megadott adat, felvett jegyzőkönyv száma

A vásárló által megvásárolt termék megjavítása, összeszerelése, vagy egyéb műhelyszolgáltatás igénybevétele.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

A szolgáltatás teljesítésétől számított 5 évig.

 

 

 

B)2. Regionális műhely (3000 Hatvan, Sport utca 2.) adatkezelése

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

érintett neve (vezetéknév és keresztnév) telefonszám, lakcím, email cím és egyéb az érintett által megadott adat, felvett jegyzőkönyv száma

A vásárló által megvásárolt termék megjavítása, összeszerelése, vagy egyéb műhelyszolgáltatás igénybevétele.

A szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b)]

A szolgáltatás teljesítésétől számított 5 évig

 

 

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben az Áruházainkban megtalálható műhelyek és a Regionális Műhely a jelen Tájékoztató 4. A)1.1. és 1.2. pontjaiban foglaltak szerinti jegyzőkönyvet, munkalapot veszi fel, úgy ezen adatkezelések tekintetében az ott leírtak az irányadók.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő (DECATHLON) saját márkás fitneszgépek hibajavítását (szervizelését) a EXTENDED WARRANTY SERVICE Kft.-n (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21. c. ép. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-997646) keresztül végzi, mely hibajavítás (szervizelés) kizárólag a DECATHLON által vállalt jótállási időn belül meghibásodott termékek javítására terjed ki. Ezekben az esetekben a fogyasztói igényeket Adatkezelő (DECATHLON) rögzíti és veszi fel, ennek keretében a fogyasztó személyes adatait [név, telefonszám, kiszállási helyszín (lakcím/tartózkodási hely), email cím, DSK azonosítószám], mely adatokat abból a célból ad át az EXTENDED WARRANTY SERVICE Kft. részére, hogy az a hibajavítási feladatait el tudja végezni.

 

Végül tájékoztatjuk és felhívjuk az érintetteket, hogyha javításra olyan sporteszközt adnak át részünkre, amely személyes adatot vagy egyéb más adatot tartalmaz (ide értjük pl. az okos eszközökben tárolt valamennyi adatot pl. lépésszám, pulzusszám, egészségi állapotra, edzettségi állapotra utaló bármely adatok), úgy ezen adatokat csak és kizárólag saját felelősségükre hagyják benne a készülékeikben. Kérjük, ha van rá mód és lehetőség azt mentsék le az eszköz részünkre történő átadását megelőzően és töröljék az eszközről, mert arra DECATHLON-nak nincs szüksége, nem használja fel, nem kezeli, ha azonban a javítás során az adatok elvesznek vagy megsemmisülnek, azért DECATHLON a felelősségét kizárja.

 

C) Digitális eszközök

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy vannak áruházaink, ahol digitális termékismertető terminálok és képernyők találhatók, melyek abban az esetben kezelnek személyes adatot, ha azon az érintett vásárlást kezdeményez a DSK profil létrehozásával.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az áruházakban belépésszámláló, wifi detektor, demográfiai szenzor található. A belépésszámlálóval számláljuk a be- és kilépéseket statisztikai célból, hogy hány vásárló járt az adott áruházban. Az adatokat az áruházak teljesítményének méréséhez használjuk fel. Az így felvett adatokat, mint ömlesztett, statisztikai, mérési adatokat kezeljük, abból az érintettet nem azonosítjuk be. A wifi detektorral az áruházak azt az érdemi időt tudják mérni, hogy az érintett vásárló mennyi időt töltött az adott áruházban, amely szintén az áruházi teljesítmény mérésének statisztikáját segíti, az adatokat ömlesztett, statisztikai és nem egyéniesített adatként kezeljük.

Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy a wifi detektor kapcsolatba lépjen a mobiltelefonjával, úgy kérjük, hogy az áruházba történő belépés előtt a wifi kapcsolatot a telefonján kapcsolja ki.

A demográfiai szenzor az érintettekről anonimizált, az érintettel össze nem kapcsolható adatokat gyűjt, az által, hogy egy meglévő –adott érintettekhez kapcsolódó adatokat nem tartalmazó – adatbázis alapján a látott arcot azonnal beosztályozza kor és nem alapján Az eszközhöz tartozó szoftver ezután egy szöveges naplófájlba rögzíti, hogy például látott egy felnőtt férfit. A számokból álló adatokat továbbítja a rendszer a szerverre. Ezek alapján nem kerül tárolásra sem képi, sem arcvonásokra vonatkozó információ az érintettekről. A demográfia szenzor rendszere ezt követően statisztikai százalékot képez az áruházba érkezőkről nem és korcsoport szerinti megoszlásban. Ezen adatokat DECATHLON statisztikai célból kezeli, azért, hogy áruházai kínálatát még inkább a vásárlókhoz tudja igazítani.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy bizonyos áruházainkban megtalálható az ún. footscan, melyet sporttermékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó javaslatok és tanácsok nyújtása céljából használunk, az eszköz által kért adatok segítségével a SafeSize Footscan által végzett elemzés alapján. Az eszköz használata, áruházban történő igénybevétele nem kötelező, csak lehetőség. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az adatkezelés időtartama pedig az adatfelvételtől számított 2 évig.

 

D) Áruházból elvihető teszttermékekkel kapcsolatos adatkezelés

 

Az áruházból teszttermékeket a DSK Programban résztvevők tudják vehetik igénybe.

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve, email címe, DSK azonosító száma.

Az érintett beazonosítása.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6 cikk a) pontja alapján, tekintettel az Adatkezelő jogos érdekére is GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján.

A teszttermék visszaadását követő 5 évig

 

E) Áruházi rendezvények

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Áruházi rendezvényeken szervezett programokra történő jelentkezési lapon megadott érintetti adatok.

Rendezvény programjára való jelentkezés és részvétel.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

A Rendezvény ideje alatt és a befejezésétől számított 30 napig

Képmás (kép, videó) és hangfelvétel)

A képmást és hangfelvételt az Adatkezelő jogosult elsősorban, de nem kizárólag promóciós célú online és offline írott és nyomtatott belső és külső megjelenéseiben, hírleveleiben, weboldalain (decathlon.hu, illetve decathlon.hu aloldalai), plakáton, szóróanyagon, közösségi médiában, youtube-on, online weboldalak bannerein-, a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlanul felhasználni.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)] és az Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek f)].

A hozzájárulás visszavonásáig, kivéve, ha a felhasználási jog átruházása időbeli korlátozás nélkül történt az érintett részéről.

 

F) Áruházi WIFI biztosítása

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

- Eszköz MAC címe

- Csatlakozás dátuma, ideje és helye

- Teljes web-forgalom (beleértve a felhasználói IP, a cél IP és a látogatott URL(k) és használt szolgáltatások)

Ingyenes internethasználat (Free WIFI szolgáltatás) biztosítása és a Free Wifi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jogszabály által előírt adatmegőrzésnek való megfelelés.

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bek b)], továbbá a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.

törvény 159/A. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakra *

A Free WIFI szolgáltatás megszűnésétől számított 12 hónapig, figyelemmel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.

törvény 159/A. § (3) bekezdésében foglaltakra.

 

* Előírja az elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője (DECATHLON) részére – az adatkérésre jogosult bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából, a kérelmükre történő adatszolgáltatás érdekében –, hogy őrizze meg az elektronikus hírközlési szolgáltatás (Free Wifi szolgáltatás) felhasználó (Ön mint érintett) általi igénybevételével kapcsolatos alábbi adatokat: az érintett egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám)

 

A Free-Wifi szolgáltatás technikai szolgáltatója a Zscaler Inc (Tour Egee 9-11 Allee de I'Arche 92400 Courbevoie, France), azonban az internet-hozzáférést szolgáltató nem kezel személyes adatot.

 

Kérjük, hogy a WIFI használatával kapcsolatosan tájékozódjon az áruházakban használható WIFI indítását megelőzően a készüléken megjelenő felhasználási feltételekben.

 

G) Áruházi – vásárlói - baleseti jegyzőkönyv felvétele

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A balesetet szenvedett érintett:

 

neve (vezetéknév +keresztnév), anyja neve, lakóhelye

 

kiskorú esetén a törvényes képviselő (szülő): neve (vezetéknév + keresztnév)

Az érintett és szükség esetén az érintett törvényes képviselőjének beazonosítása.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

A baleseti jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig [Ptk. 6:22. § (1)]

A balesetet szenvedett érintett, kiskorú esetében a törvényes képviselő telefonszáma

Kapcsolattartás

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

Az ügy lezárásáig.

A balesetet szenvedett érintett és kiskorú esetén a szülő mindazon személyes adatai, melyet a baleseti jegyzőkönyv tartalmaz:

 

A balesetet szenvedett érintett:

 

neve (vezetéknév +keresztnév), anyja neve, lakóhelye, sérülés helyszíne, jellege, sérülés időpontja, az esemény leírása,

 

kiskorú esetén a törvényes képviselő (szülő): neve (vezetéknév + keresztnév)

 

A baleset helyszínén jelenlévő 2 tanú neve, címe, személyigazolványszáma

Baleset tényének rögzítése a baleseti jegyzőkönyvben.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek a)].

A baleseti jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig [Ptk. 6:22. § (1)]

 

H) Cube in Store Connected Order

 

Lehetősége van az érintett vásárlónak arra, hogy a magyarországi DECATHLON Áruházakban a Cube in Store Connected Order segítségével online rendelést adjon le az áruházban, ha már a DECATHLON Sportközösség Program (DSK) tagja, azaz rendelkezik profillal. Amennyiben nem rendelkezik az érintett DSK profillal, úgy lehetősége van arra, hogy az áruházban regisztráljon. A DSK profillal kapcsolatos adatkezelésről részletesebb tájékoztatást az online adatkezelési tájékoztatónkban a www.decathlon.hu weboldalon olvashat. Tájékoztatjuk, hogy a Cube in Store Connected Order használata során az eszköz automatikusan QR kódot generál, melyet megküld az érintett profiljához rendelt email címre, amire azért van szükség, mert a fizetési mód csak az áruházi kasszánál lehetséges, és a DECATHLON munkavállaló a rendelést a QR kód leolvasásával tudja azonosítani és feldolgozni.

 

I) Áruházi vásárlás (számla kiállítás)

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az érintett neve* (számlázási név), számlázási címe, adószáma

 

*adószámmal rendelkező természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetében értelmezhető

Áruházi vásárlásról történő számlakiállítás.

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk c) pontja)], az általános forgalmi adóról (Áfa) szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a alapján.

Vásárlástól számított 8 év a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

 

J) Kamera

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy valamennyi áruházunkban és az áruházaink tájékoztatása alapján bizonyos áruházi parkolóinkban kamerarendszer működik. A kamerarendszer telepítésének célja a DECATHLON áruházak épületének, vagyontárgyainak és termékei biztonságának megőrzése, lopásmegelőzés, személy- és vagyonvédelem, a DECATHLON jó hírnevének és az áruházban kezelt jelentős mennyiségű készpénz védelme. A személy- és vagyonvédelem keretében a kamerarendszer segítséget nyújt az áruházak területére történő be- és kilépés ellenőrzéséhez, a munkavállalók, más alkalmazottak és a vásárlók testi épségének biztosításában.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a részletes, adott áruházra vonatkozó kameratájékoztatónk az áruházaink információs pultjainál megtalálhatók.

 

 

 

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Belépő és kilépő személyek képmása, amelyhez dátum, időpont és lokáció rögzítése is hozzákapcsolódik

Érintett beazonosítása személyi- és vagyonvédelem céljából

Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján.

A személyes adat felvételének rögzítésétől számított 15 nap*.

 

 

*Ezen időtartamot követően a felvételeket megsemmisítjük, kivéve, ha a felvétel a kamerás megfigyelés céljaként meghatározott események (szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, polgári jogi igény érvényesítése, munkahelyi baleset) tekintetében bizonyítékként szolgálnak vagy vizsgálathoz szükségesek, vagy az érintett élni kíván a hozzáférési jogával. Ebben az esetben a zárolás írásban külön dokumentálásra kerül, és a felvétel zárolásának szükségessége rendszeres időközönként felülvizsgálásra kerül. A felvétel abban az esetben is zárolása kerül, ha bűnüldöző szervtől hivatalos megkeresést kap az Adatkezelő a felvételek zárolására.

 

K) Miskolc DECATHLON Áruház lőszer forgalmazásával kapcsolatos adatkezelés

 

Tájékoztatjuk, hogy a Miskolc DECATHLON Áruházban lőszerforgalmazás történik. A lőszer értékesítéséhez kapcsolódóan speciális adatkezelési szabályokat tartalmaz a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az ezen célból történő adatkezelésünkről részletes tájékoztatás az érintett DECATHLON áruházban érhető el.

 

Tájékoztatjuk, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egyes adatok azonban kötelező adatkezelés esetében nem törölhetők [Hozzájárulás visszavonásához való jog].

 

5. Adattovábbítás

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintettek személyes adatai a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók, illetve a jelen Tájékoztatóban kifejtettek szerint a DECATHLON SE részére is továbbításra kerülhetnek.

 

Előfordulhat olyan eset, hogy az érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak átadhatja ezen feladatok ellátása végett.

 

Továbbá az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatja.

 

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói, akik kötelesek a tudomásukra jutott érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat titokban tartani és azt bizalmasan kezelni.

 

6. Áruházi hitelügyintézés

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy valamennyi DECATHLON áruházban lehetőség van az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28., képviseli: Váradi Eszter igazgatósági tag és Pesti Zsuzsa igazgatósági tag együttesen; adatvédelmi tisztviselője: Dr. Honfi Aliz, adatvédelmi tisztviselő email címe: adatvedelem@oney.hu) által biztosított áruhitel igénybevételére.

 

DECATHLON az áruhitel tekintetében, mint adatfeldolgozó működik együtt a hitelkérelem felvétele során az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel, aki, mint adatkezelő határozza meg az adatkezelés célját és eszközét, ennélfogva az érintettel kapcsolatban kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját, valamint az adatkezelés időtartamát is.

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a hitelügyintézésről és az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. adatkezeléséről további információk a https://www.oney.hu/aruhitel/decathlon-aruhitel# linkre kattintva érhetők el.

 

7. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

 

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választania, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelő részére.

 

8. Érintett jogai

 

Tájékoztatás és hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Az érintettre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az adatkezelő vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat az adatkezelő köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozóan alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó, abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Lásd a 4. pontban részletezettek szerint.

 

Érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén

 

Az érintett a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

 

9. Jogorvoslat

 

Adatkezelő

 

Az érintett az 8. pontban foglaltak szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével az adatvedelem@decathlon.com email címen fordulhat az Adatkezelőhöz.

 

Az adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, az adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az érintett részére. Ha az adatkezelő az érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az érintettet az adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

 

Az érintett a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben az Adatkezelő az érintettet a kérelme beérkezését követően írásban tájékoztatta, arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Adatkezelő az érintett egyértelmű, írásbeli visszajelzéséig a tárgyban történő ügyintézést nem kezdi meg.

 

A költségek viselésére kötelezett érintett a költséget köteles megfizetni az adatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

 

Felügyeleti Hatóság

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő által a személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság

 

Az érintett - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

10. Záró rendelkezés

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében érintett által megadott minden adatért csak és kizárólag az érintett felel, így amennyiben az adat hibás vagy téves vagy az érintett harmadik személy bármilyen személyes adatát vagy egyéb információját tartalmazná, úgy az ebből eredő felelősséget Adatkezelő kizárja. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, úgy köteles az erre megfelelő hozzájárulással rendelkezni.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására Adatkezelő külön hozzájárulás nélkül jogosult. A módosult Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató eredeti helyén teszi közzé.

 

Budaörs, 2021. június 8.

 

Tízpróba Magyarország Kft.


 

1. sz. melléklet

 

MAGYARORSZÁGI DECATHLON ÁRUHÁZAK

 

 

Áruház neve

Áruház címe

BÉKÉSCSABA DECATHLON ÁRUHÁZ

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68. 2. ép.

BUDAÖRS DECATHLON ÁRUHÁZ

2040 Budaörs, Baross u. 146.

BUDAPEST – CORVIN DECATLON ÁRUHÁZ

1082 Budapest, Futó utca 37-45.

BUDAPEST - NYUGATI TÉR

1066 Budapest, Nyugati tér 1.

BUDAPEST – SOROKSÁR DECATHLON ÁRUHÁZ

1239 Budapest (Soroksár), Bevásárló utca 2.

Csömör DECATHLON ÁRUHÁZ

2141 Csömör, Határ u. 6.

DEBRECEN DECATHLON ÁRUHÁZ

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

DUNAKESZI DECATHLON ÁRUHÁZ

2120 Dunakeszi, Pallag u. 3.

DUNAÚJVÁROS DECATHLON ÁRUHÁZ

2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 12.

EGER DECATHLON ÁRUHÁZ

3300 Eger, Rákóczi út 100.

GYŐR DECATHLON ÁRUHÁZ

9012 Győr, Királyszéki út 31. 09/1.

KECSKEMÉT DECATHLON ÁRUHÁZ

6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2.

MAGLÓD DECATHLON ÁRUHÁZ

2234 Maglód, Kállai Pál utca 2.

MISKOLC DECATHLON ÁRUHÁZ

3527 Miskolc, József Attila u. 83.

NYÍREGYHÁZA DECATHLON ÁRUHÁZ

4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 36.

PÉCS DECATHLON ÁRUHÁZ

7634 Pécs, Makay István út 7.

SOPRON DECATHLON ÁRUHÁZ

9400 Sopron, Ipar körút 31.

SZEGED DECATHLON ÁRUHÁZ

6725 Szeged, Zápor út 4.

SZÉKESFEHÉRVÁR DECATHLON ÁRUHÁZ

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 3.

SZOLNOK DECATHLON ÁRUHÁZ

5000 Szolnok, Felső Szandai rét 1.

SZOMBATHELY DECATHLON ÁRUHÁZ

9700 Szombathely, hrsz. 15242. (9700 Szombathely, Bálványkő út 3.)

TATBÁNYA DECATHLON ÁRUHÁZ

2837 Vértesszőlős, külterület hrsz 014/08. (2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3.)

VESZPRÉM DECATHLON ÁRUHÁZ

8200 Veszprém, Külső Kádártai út 3.

ZALAEGERSZEG DECATHLON ÁRUHÁZ

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5.

VELENCE

2481 Velence, Belterület hrsz 1367/28.

 

 

 

 


 

 

2. sz. melléklet

 

-          személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

-          adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

-          profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

-          adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

-          adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

-          címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

-          az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

-           érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

-          információ: Bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e.

Letölthető változat